Your browser does not support JavaScript!
       回首頁       │       清華首頁       │       竹師教育學院首頁        

 

課程規劃
  • 校訂必修(30學分)。
  • 院學士班必修(12學分)
  • 第一專長(約30學分):甲組自選本班專長學程乙組以永續發展教育學程為第一專長。
  • 第二專長(約30學分):自選本校各院(含本院)各系所提供之第二專長學程。
  • 其餘選修:全校課程任選。